กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

….กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแฟลต 11-18 ก็คืองาน หน้าที่ กิจกรรม และภารกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้ฯโดยตรง ปัจจุบันกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในความรับผิดชอบ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด ๆ และยังอยู่ในขั้นทดลองเพื่อประเมินผล…..