การสนับสนุนราชการและชุมชน

…..ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแฟลต 11-18 ได้ให้การสนับสนุนแก่ทางราชการและชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การจัดหน่วยเลือกตั้ง ส.ก.-ส.ข. เมื่อ 29 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา การจัดประชุมกลุ่มชาวบ้าน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  สภาองค์กรชุมชน  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แขวงคลองเตย ฯลฯ เป็นต้น…..