กิจกรรมร่วมเครือข่ายพันธมิตร

….กิจกรรมร่วมเครือข่ายพันธมิตร ก็คือการร่วมกับบุคคล หรือองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนา โดยการร่วมสนับสนุนในด้านพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่มีอยู่ของศูนย์ รวมไปถึงสถานที่ของศูนย์ด้วย….