สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร

….ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแฟลต 11-18 ได้ให้การสนับสนุนสถานที่บางส่วน ในการทำเป็นสำนักงานชั่วคราวของเครือข่ายบรรรเทาสาธารณภัยชุมชนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยชุมชน (ดับเพลิงชุมชน) และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้มีศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดทำ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ……

…..นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้โครงการการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน เป็นผู้สนับสนุนในด้านการสื่อสาร เช่น การจัดทำเว็บไซท์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์…..