สวนสาธิตสมุนไพรชุมชน

…..นายบุญเสริม ทองภู ประธานเครือข่ายสมุนไพร ดำเนินการนำสมุนไพรปลูกในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแฟลต 11-18 เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธิตสมุนไพรชุมชน

…..ในเบื้องต้นได้ดำเนินการปลูกต้นหม่อน และสมุนไพรอื่น ๆ รวม 25 ต้น และจะทะยอยคัดเลือกสมุนไพรต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปลูกในพื้นที่ได้ และปลูกต่อไปให้เต็มพื้นที่สาธิต…..

…..นายบุญเสริม และเครือข่ายสมุนไพรชุมชน ได้ดำเนินการจัดตั้งสวนสาธิตสมุนไพรดังกล่าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการอนุรักษ์สมุนไพรของไทย และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดการใช้สารเคมี เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน และเพื่อสุขภาพของชาวชุมชน….

…..ขั้นตอนต่อไปก็คือ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือจากชุมชน ในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา บริหารจัดการให้บังเกิดผลที่ยั่งยืนต่อไป…..