ข้อมูลชุมชนคลองเตย

                   ประวัติสำนักงานเขตคลองเตย เดิมเป็นแขวงหนึ่งของพระโขนงได้แยกเปิดที่ทำการแขวงให้บริการประชาชน แขวงคลองเตย เมื่อ ปี พ.ศ. 2521 ต่อมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2532ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพระโขนงสาขา1 รับผิดชอบในพื้นที่เขตปกครอง แขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้สำนักงานเขตพระโขนงสาขา 1 เป็นสำนักงานเขตคลองเตยมีที่ทำการตั้งอยู่อาคารเลขที่ 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตยกรุงเทพมหานคร (อาคารปัจจุบัน) วันที่ 31 มีนาคม 2538 มีประกาศกรุงเทพมหานครให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย เป็น เขตคลองเตยและเขตคลองเตย สาขา 1 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 แขวง ใช้ถนนสุขุมวิทเป็นเส้นแบ่งเขตให้พื้นที่อยู่แขวงทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือและแขวงพระโขนงเหนือเป็นพื้นที่ของสำนักงานเขตคลองเตยสาขา1ส่วนเขตการปกครองด้านทิศใต้ประกอบด้วยแขวงคลองเตยแขวงคลองตันและแขวงพระโขนง เป็นพื้นที่เขตการปกครองของ เขตคลองเตย (ปัจจุบัน) ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย และแต่งตั้ง เขตคลองเตยสาขา 1 เป็นเขตวัฒนา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541

พื้นที่เขต 12.316 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตชุมชน -ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตวัฒนา ตั้งแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออกติดถนนสุขุมวิท ด้านเหนือไปทางทิศตะวัน ออกตามแนวขอบทางของถนนสุขุมวิทด้านเหนือผ่านซอยสุขุมวิท 2 (ซอยนานาใต้) จนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ด้านเหนือ

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52(ซอยศิริพร) ด้านเหนือไปทางทิศ ตะวันตกตามแนวขอบ ทางจนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดี ตัดผ่านทางด่วนเฉลิมมหานครผ่านแนวทางรถไฟเก่าสายปากน้ำผ่านชุมชนสวนอ้อยจดแม่น้ำ เจ้า พระยา

– ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่หลังชุมชนสวนอ้อยจดแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตกจนถึง แนวทางเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก

-ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตสาทรและเขตปทุมวัน ตั้งแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรี ด้านตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยาไปทาง ทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก บรรจบถนนสุขุมวิทด้านเหนือ

มีพื้นที่เขตการปกครอง 3 แขวง

                                1. แขวงคลองเตย 7.069 ตร.กม.

                                2. แขวงคลองตัน 1.728 ตร.กม.

                               3. แขวงพระโขนง 3.519 ตร.กม.

                                                            รวม 12.316 ตร.กม.

History Klong Toey District Office. Road was originally a part of a separate Open Office Prakanong Road Klongtoey public service a year to 2521 following on April 27, 2532, Bangkok has announced the establishment of a branch office Phakhanong. Responsible for the administrative area, Klongtoey Rd and Rd on 9 November 2532, Bangkok was declared as a branch office Phakhanong Klong Toey District Office is located Office Building No. 599 Junction Kluaynamthai. Klongtoey Bangkok (Current building) on March 31, 2538 Declaration, Bangkok, change area Toei is Toei and Toei field a split jurisdictions into 6, the Sukhumvit Road is the dividing line area to area, is Road north of Sukhumvit road include North Klongtoey. North Rd and North Rd area of Klong Toey District Office, a branch of the south area contains Klongtoey Rd and Rd. A space area of Toei (now) later, it was announced that the Ministry of Interior, dated October 14, 2540 changed the area and appointed Klongtoey, Klongtoey, Wattana, which is a field effect from the date of March 6, 2541.

Area 12.316 sq. km.

Territorial communities – dealing with the North, Wattana. Since the railway boundary Chongnonsri Sukhumvit Road in the east. In the north to the sun direction. Out along the northern edge of Sukhumvit Road on Soi Sukhumvit 2 (Soi Nana Tai) to the entrance of Soi Sukhumvit 52 (Soi Siriporn) in the north.

– East Contact Phakhanong. From the mouth of Soi Sukhumvit. 52 (Soi Siriporn) towards the north direction. West along the border. Until the end of Soi Happy. Metropolitan Expressway cut through the celebration along disused rail lines pass through the community garden cane Paknam take the Chao Phraya River.

– Contact with the South District Phrapradaeng. Samut Prakan province. After the community garden cane to take the Chao Phraya River to the west. Area guide rail line east Chongnonsri.

– Contact with the West, Sathorn and Pathumwan. Since the railway boundary Chongnonsri. The Chao Phraya River to the east. North along the railway right of way on the east Chongnonsri. Sukhumvit Road on the north meet.

Space area 3 Rd.

                                1. Klongtoey 7.069 km

                                2. Rd 1.728 km

                               3. Rd 3.519 km

                                                            Total 12.316 km

 เชิญชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับชุมชนคลองเตย

CP สนับสนุนโครงการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนคลองเตย

CP support for conserving the Klong Toey community.

แจ็ค AF.4 สาธิตการทำไข่เจียวที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เนื่องในพิธีมอบไข่ไก่ให้แก่ชุมชน คลองเตย 25 แห่ง เพื่อนำไปจัดทำโครงการ “ขยะแห้งแลกไข่ไก่” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบไข่ไก่ ซีพี.ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนคลองเตย

Jack Omelette AF.4 demonstration of a Community Housing Development at the ceremony in 70 farm eggs to the community.Klongtoey, 25 of the projects to be prepared. “Trade waste dry eggs” of the CharoenPokphand Group (CP).The Charoen Pokphand Foods (CPF) Public Company Limited (Public.) is donated eggs. Cp. Thecompany’s products.To support environmental activities of the Klong Toey community.

ตลาดคลองเตย ย่านการค้าวัตถุดิบประเภทอาหารที่ใหญ่ที่สุดกลางใจกรุงเทพฯ

 Klong Toey Market shopping area, the largest raw food in the heart of Bangkok.

ตลาดคลองเตย ย่านการค้าอาหารสดและแห้งแหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมพืชผัก ผลไม้ ที่มาจากสวนโดยตรง 
อีกทั้งยังอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์ จึงกลายเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบประเภทอาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง จำหน่าย
ทั้งปลีกและส่งด้วยราคาที่ย่อมเยากว่าตลาดอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ จึงเป็นที่นิยมของผู้ประกอบอาชีพร้านอาหารและทำอาหาร
ขาย ที่จะมาซื้อวัตถุดิบจากตลาดคลองเตยไปปรุงจำหน่าย

Klong Toey Market shopping area, fresh and dry great source of Bangkok. Is to gather vegetables fromthe garden directly. Also near the slaughterhouse. Becomes a source of raw food products. Both fresh and dry food distribution. Both retail and wholesale customers with affordable than other markets in Bangkok is popular with professionals and restaurant cooking.Selling to buy raw materials from Klong Toey market to sell cooked.

สลัมคลองเตย ความจริงที่ถูกบิดเบือน จนเลอะเลือนในภาพของความจริง

Klong Toey slum reality is distorted. Fade in and mess up the image of reality.

                วิดีโอ.คลิปชุดนี้ สร้างโดยกลุ่ม NGO ที่มาปักหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย ที่แสดงภาพในมุมที่ให้เห็นว่า สลัมคลองเตยยังด้อยพัฒนา เต็มไปด้วยความอดอยากยากจนและด้อยโอกาส เพื่อหวังเงินบริจาคในรูปแบบของงบประมาณจัดทำโครงการต่าง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ

                หลายครั้งที่การพยายามขายภาพที่บิดเบือนนั้น ได้สร้างความเสียหายให้กับชุมชนคลองเตย เช่น เรื่องของยาเสพติด ที่บรรดา  NGO พยายามสร้างภาพ ประโคมข่าว จนทำให้ภาพพจน์ของคลองเตยต้องเสียหาย สังคมตราหน้าชุมชนคลองเตยว่าเป็นแดนสนธยา เป็นสวรรค์ของยาเสพติด เป็นแหล่งการค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ เพียงเพื่อได้รับเงินจากโครงการปราบยาเสพติดของรัฐบาลสมัยหนึ่งหยิบโยนให้ โดยแลกกับการ “ฆ่า” ตัดตอนที่เกิดขึ้นในช่วงการประกาศสงครามยาเสพติดครั้งแรกของรัฐบาล

                 ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น ปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตย ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิด แต่มีมานานตั้งแต่ก่อนชุมชนคลองเตยจะเกิดเสียด้วยซ้ำ และก็ทรงตัวอยู่เท่านี้ตลอดมา ไม่ได้แรงขึ้น หรือลดลงแต่อย่างใด

                   วิดีโอคลิปชุดนี้ ไม่ได้ถ่ายทำในชุมชน แต่ถ่ายทำในพื้นที่การท่าเรือ ที่กำลังปรับปรุงเป็นลานวางตู้สินค้า ชุมชนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ถูกรื้อย้ายไปโดยฝีมือของ  NGO ร่วมกับการท่าเรือ ส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่ที่ซอยวัชระพล บางส่วนย้ายเข้าไปอยู่ในโครงการบ้านมั่นคงที่โรงหมู ไม่มีสภาพเป็นชุมชนแต่อย่างใด

                   ปัจจุบัน สลัมชุมชนคลองเตยได้รับการพัฒนา จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้นำชุมชน โครงการที่ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน เกิดขึ้นจากมันสมองของชาวบ้าน มากกว่า NGO หรือมูลนิธิใด ๆ

                   สิ่งเดียวที่สลัมชุมชนคลองเตยต้องการที่สุด คือความมั่นคง และการพัฒนาศักยภาพทางความคิด มากกว่าการแบมือขอเศษเงินมาเพื่อพัฒนาตนเองและวงศ์ตระกูล

Video. Clip this. Created by the NGO community to settle down in Klong Toey. The picture in the corner to see that Klong Toey slum still underdeveloped. Filled with poverty and hunger disadvantaged. Hope for donations in the form of budget preparation of various projects both inside and outside the country.

Many times trying to sell the image distortion. The damage to the Klong Toey community as a matter of drugs among NGO attempts to create images and make Praocamkhnry have damaged the image of Klong Toey. Klong Toey community as a society condemn land twilight A haven of drugs. Sources of drug trafficking largest in Thailand, etc. just to get money from the project put all drugs of the government session a handful of thrown to the exchange of “killing” excision occurred during the war drugs. first government.

When in fact it Drugs in the Klong Toey community. It is not that just happens. But long before Klong Toey community will lose as well And it remained like this all the time. Not stronger. Or reduced in any way.

This video clip series. Not filmed in the community. But shooting in the Port area. Being updated to place the container yard. Existing communities in the area. Relocation to the skills of NGO cooperation with the Port. Part moved to Soi Vajra Pol. Some moved into the home security program that pork plant. No state is a community in any way.

Klong Toey slum community currently being developed. From the synergy of residents and community leaders. Successful projects in many areas of the brain caused by people rather than any NGO or foundation.

The only thing Klong Toey slum community needs most. Is stable And cognitive development. Getting more money to waste, and their family