วัตถุประสงค์

….1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องของชุมชนคลองเตย

….2. เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนต่อสังคม

….3. เพื่อเป็นสื่อกลางประสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ