พุทธศาสน์และวัฒนธรรม

 

สารคดีธรรม : เรื่อง พระธาตุ มหัศจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา

 

สารคดีธรรม : เรื่อง สังเวชนียสถาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

…..ทศชาติชาดก (พระเจ้าสิบชาติ) การ์ตูนสไลด์เรื่องการบำเพ็ญบารมียิ่งยวด 10 ชาติสุดท้าย ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก….

 

เรื่องที่ 1 : พระเตมีย์กุมาร (เตมีย์ใบ้) บำเพ็ญขันติบารมี (ความอดทน)

 

เรื่องที่ 2 : พระมหาชนก บำเพ็ญอุตสาหะบารมี (ความพยายาม)

 

เรื่องที่ 3 : พระสุวรรณสาม บำเพ็ญกตัญญูบารมี (ความกตัญญู)

 

เรื่องที่ 4 : พระเนมิราช บำเพ็ญ

 

เรื่องที่ 5 : พระมโหสถ บำเพ็ญปัญญาบารมี

 

เรื่องที่ 6 : พระภูริทัติ บำเพ็ญ

 

เรื่องที่ 7 : พระจันทะกุมาร บำเพ็ญ

 

เรื่องที่ 8 : พระนารทพรหม บำเพ็ญ

 

เรื่องที่ 9 : พระวิธูรบัณฑิต บำเพ็ญ

 

เรื่องที่ 10 : พระเวสสันดร บำเพ็ญเมตตาบารมี

 

…….การ์ตูนเรื่อง พระมหาชนก ฉบับพระราชทาน…….